Bestuur

 

Het strategisch beleid en de dagelijkse leiding zijn in handen van directeur-bestuurder S. Demirez. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op zijn beleid. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het strategisch (meerjaren) beleid en de dagelijkse leiding. Zijn bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en een bestuur-directiereglement. De directeur-bestuurder dient o.m. de vaststelling, wijziging of aanpassing van (meer) jaren (beleids) plannen, de financiële meerjarenraming, de vaststelling van het jaarverslag.

 

Raad van Commissarissen

 

De Raad van Commissarissen toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de zorginstelling in relatie tot de maatschappelijke functie die Chiron Zorg vervult.

 

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

E.E.J.M. Gal

O. Sevindi

S.M.G. Reijnders

Medezeggenschap

Medezeggenschap (en inspraak) is een raad gevormd door een aantal personen die zelf cliënt zijn, of cliënt geweest, of hebben een sterke affiniteit met de zorg of specifieker met de zorgverlening  van onze organisatie. De raad komt bij elkaar om onderwerpen te bespreken. Je kunt denken aan bijvoorbeeld:

  • de samenwerking met andere instanties,

  • de wijze waarop wij met cliënten communiceren,

  • de kwaliteit van onze zorg, 

  • opmerking of aanvulling over onze klachtenregeling,

  • maar ook kan de raad adviseren over o.a. veiligheid, recreatie en ontspanningsmogelijkheden.      

 

De raad signaleert problemen en verbeterpunten en maakt deze via de Raad van Bestuur kenbaar en bespreekbaar. Als je vragen hebt, meer informatie wilt, of de raad wil ondersteunen dan kun je een e-mail sturen naar mzs@chironzorg.nl.

Publicaties